Msze gregoriańskie

Msze gregoriańskie, to seria 30 Mszy św. odprawianych w kolejne dni za zmarłego. Ta praktyka wywodzi się z doświadczenia Papieża Grzegorza Wielkiego (540-604), została zatwierdzona oficjalnie przez Kościół i obdarowana odpustami.  Wielowiekowa pobożność wiernych potwierdza jej owocność.

Msze te winny być:

  • ofiarowane za jedną osobę
  • osoba musi być zmarła
  • jest to 30 Mszy
  • celebrować należy w następujące po sobie dni, t.j. bez przerw. Obecnie Kościół zgadza się, aby wyjątek od tej zasady nie niweczył ważności odpustu. Przyczyna nieciągłości musi być jednak poważna

Niegdyś żądano też, by msze odprawiał ten sam kapłan i przy jednym ołtarzu, obecnie nie ma już takich wymogów.

W tekście Deklaracji Soboru Watykańskiego II czytamy:

La serie delle trenta messe gregoriane, anche se viene interrotta per un improvviso impedimento (per es. una malattia) o per altra ragionevole causa (per es. celebrazione di una messa funebre o di un matrimonio), per disposizione della Chiesa conserva integri i suoi frutti di suffragio, che la prassi della Chiesa e la pietà dei fedeli le hanno finora riconosciuto. Resta tuttavia l’obbligo per il sacerdote celebrante di completare quanto prima la celebrazione delle trenta messe.

L’Ordinario poi vigili opportunamente affinché non si verifichino abusi in materia di tanta importanza.

(Deklaracja Tricenario Gregoriano, 24 luty 1967, w Enchiridion Vaticanum 2, n. 966)

W tłumaczeniu:

Seria trzydziestu Mszy gregoriańskich, nawet jeśli zostanie przerwana z powodu nieprzewidzianej przeszkody (np. choroby) lub z innego słusznego powodu (np. celebracji mszy pogrzebowej lub ślubnej), z rozporządzenia Kościoła zachowuje nienaruszone wszystkie swoje owoce na rzecz zmarłych, które praktyka Kościoła i pobożność wiernych do tej pory uznawały. W każdym wypadku kapłan celebrujący [msze gregoriańskie] pozostaje zobowiązany do uzupełnienia najszybciej, jak to tylko możliwe, liczby trzydziestu mszy.

Ordynariusz powinien w odpowiedni sposób czuwać, aby nie było żadnych nadużyć w materii o tak wielkim znaczeniu.

Więcej do poczytania

Na liturgia.pl

Na adonai.pl

Na mateusz.pl

Ofiara składana na Msze jest podstawowym źródłem utrzymania braci w klasztorze. Zwyczajowo stypendium za msze gregoriańskie jest trzydziestokrotnością zwykłego stypendium mszalnego.

Uwaga!

Zamawiając Mszę Świętą należy się z nami skontaktować. Informacja na wpłacie z banku jest niewystarczająca.